Ponyvák

Ponyva 2×3m extra 110g/m2
Bruttó 2625 Ft
Ponyva 3×4m extra 110g/m2
Bruttó 5545 Ft
Ponyva 3×4m kék 140g/m2
Bruttó 4265 Ft
Ponyva 3×5m extra 110g/m2
Bruttó 6509 Ft
Ponyva 4×5m extra 110g/m2
Bruttó 8745 Ft
Ponyva 4×6m extra 110g/m2
Bruttó 10419 Ft
Ponyva 5×6m extra 110g/m2
Bruttó 13800 Ft
Ponyva 5×8m extra 110g/m2
Bruttó 18029 Ft
Ponyva 6×10m extra 110g/m2
Bruttó 27587 Ft
Ponyva 6×8m extra 110g/m2
Bruttó 22075 Ft
Ponyva 8×10m extra 110g/m2
Bruttó 36792 Ft
Ponyva 8×12m extra 110g/m2
Bruttó 39747 Ft
Vélemények
Rólunk mondták...